SON DAKİKA: Kripto Para Yasasının Eksiksiz Tam Metni Paylaşıldı

TBMM gündemine alınan kripto para yasasının tam metni, resmî olarak paylaşıldı. İşte o metnin tamamı…

Türkiye’nin gündemine oturan kripto para yasası resmen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine alındı. Şimdi taslak basamakta olan düzenleme, yatırımcılar ve borsalar için yepisyeni bir periyodun başlamasını sağlayacak.

An prestijiyle bu kanun ile ilgili ayrıntılar, TBMM’nin resmî internet sitesinde yayımlandı. Değişikliğe baktığımızda, kripto para yasasının Sermaye Piyasası Kanunu içerisinde yer alacağını görüyoruz.

İşte düzenleme kapsamındaki tüm unsurlar:

MADDE 1- 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü unsuruna aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“aa) Cüzdan: Kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların ya da bu varlıklara ait özel ve açık anahtarların çevrim içi yahut çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım, sistem ya da uygulamaları,

bb) Kripto varlık: Dağıtık defter teknolojisi yahut benzeri bir teknoloji kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve bedel yahut hak söz edebilen gayri maddi varlıkları,

cc) Kripto varlık hizmet sağlayıcı: Platformları, kripto varlık saklama hizmeti sağlayan kuruluşları ve bu Kanuna dayanılarak yapılacak düzenlemelerde kripto varlıkların birinci satış ya da dağıtımı dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili olarak hizmet sağlamak üzere belirlenmiş öteki kuruluşları,

çç) Kripto varlık saklama hizmeti: Platform müşterilerinin kripto varlıklarımn yahut bu varlıklara ait cüzdandan transfer hakkı sağlayan özel anahtarların saklanmasını, idaresini yahut Konseyce belirlenecek öbür saklama hizmetlerini,

dd) Platform: Kripto varlık alım satım, birinci satış ya da dağıtım, takas, transfer, bunların gerektirdiği saklama ve belirlenebilecek öteki süreçlerin bir yahut daha fazlasının gerçekleştirildiği kuruluşları,

ee) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,”

MADDE 2- 6362 sayılı Kanunun 13 üncü hususunun birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Kurul, sermaye piyasası araçlarının bu husus kararlarına nazaran kayden ihraç edilerek MKK tarafından izlenmesi yerine, kripto varlık olarak ihracına ve bunların oluşturulup saklandıklan hizmet sağlayıcılar tarafından sunulan elektronik ortam nezdinde kayden izlenmesine ait temeller belirleyebilir. Sermaye piyasası araçlarının kripto varlık olarak ihracı hâlinde; hakların izlenmesi, üçüncü bireylere karşı ileri sürülebilmesi ve devredilmesinde, bunların oluşturulup saklandıkları elektronik ortamdaki kayıtlar temel alınır. Şura bu elektronik ortamdaki kayıtlarla MKK sistemi ortasında entegrasyon sağlanmasını mecburî tutabilir. Bu fıkramn uygulanmasına ait adap ve temeller Heyet tarafından belirlenir.”

MADDE 3- 6362 sayılı Kanuna 35/A unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve kripto varlıklara ait hükümler

MADDE 35/B – (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Konseyden müsaade alınması mecburî olup, bunlar münhasıran Konseyce belirlenecek faaliyetleri yerine getirir. Bunların kuruluşlarına ve faaliyete başlamalarına, ortaklanna, yöneticilerine, çalışanına, tertibine, sermayelerine ve sermaye yeterliliğine, yükümlülüklerine, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapılanna, hisse evrelerine, yapabilecekleri faaliyetlere, faaliyetlerinin süreksiz yahut daima olarak durdurulmasma ait asıllar ile faaliyetleri sırasında uymaları gereken başka unsur ve asıllar Konsey tarafından belirlenir. Hisse dönemlerinde Şura müsaadesinin alınması zaruridir. Bu fıkra uyarınca yapılan düzenlemelere muhalif olarak gerçekleştirilen bölümler hisse defterine kaydolunmaz ve bu karara karşıt olarak hisse defterine yapılan kayıtlar kararsızdır.

(2) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, sistemlerinin inançlı bir halde yönetilebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak ve gerekli iç denetim ünite ve sistemlerini oluşturmakla yükümlüdür. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve/veya faaliyete başlamalarına Şuraca müsaade verilebilmesi için bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları hususlarında TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aramr.

(3) (a) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının;

1) 2004 sayılı Kanun yahut öteki mevzuat kararlarına nazaran müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle tekrar yapılandırma müracaatının tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

2) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet müsaadesi iptal edilmiş faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf finansman, varlık idare, sigorta, reasürans, emeklilik şirketleri ve ödeme sistemi işleticileri, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda direkt yahut dolaylı olarak yüzde on yahut daha fazla hisseye sahip olmaması yahut denetimi elinde bulundurmaması,

3) Taksirli hatalar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yahut başka kanunlar uyarınca kolay yahut nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı hatalar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık kabahatlerinden, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, dataları yok etme yahut değiştirme, banka yahut kredi kartlarının berbata kullamiması, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama kabahatlerinden, terörizmin finansmanı ve 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kitle imha Silahlannın Yayılmasımn Finansmanımn Önlenmesine Ait Kanunun 5 inci hususunda sayılan hatalardan yahut Devletin şahsiyetine karşı işlenen hatalar ile egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı cürümlerden, Devletin güvenliğine karşı cürümlerden. Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine ve ulusal savunmaya karşı kabahatlerden. Devlet sırlarım açığa vurma cürmü ile Devlet sırlarına karşı hatalardan ve •casusluktan, yabancı devletlerle olan bağlara karşı cürümlerden, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki cürümlerden, vergi kaçakçılığı hatalarından yahut bu hatalara iştirakten hükümlü bulunmaması, taammüden işlenen bir hatadan ötürü beş yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmaması ya da bu Kanunda yazılı cürümlerden katılaşmış mahkûmiyetinin bulunmaması,

4) Kanunun 101 inci unsurunun birinci fıkrasımn (a) bendi uyarınca süreç yasaklı olmaması,

5) Gerekli mali güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve prestije sahip bulunması,

6) İştirak yapısımn şeffaf ve açık olması, şarttır.

(b) Yönetim kurulu üyelerinin ve yönetim kurulu üyesi olmaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcıyı temsile yetkili şahısların bu fıkramn (a) bendinde yer alan mali güç kuralı hariç ortaklar için öngörülen koşulları taşımaları mecburidir.

(c) Kripto varlık hizmet sağlayıcının dağıtılabilir kârının yansından fazlasım tek başma alma hakkını haiz olan yahut şirket temel kontratı uyarınca idare şurasında üye sayısının yarısından fazlasını seçme yahut aday gösterme biçiminde temsil edilme hakkına sahip olan gerçek şahısların (a) bendinde yer alan kurallan taşımaları mecburidir.

(ç) Kripto varlık hizmet sağlayıcının hukuksal kişi kurucu ortaklarının sermayesinin yahut oy haklanmn direkt yahut dolaylı olarak yüzde on yahut daha fazlasını temsil eden hisseleri ile bu oramn altında olsa dahi idare şurasında temsil edilme hakkı veren imtiyazlı hisselerine sahip ortaklarının da (a) bendinde yer alan kaideleri taşımaları mecburidir. Kuruluştan sonraki paydaşlık yapısı değişikliklerinde, kripto varlık hizmet sağlayıcının sermayesinin yahut oy haklarının direkt yahut dolaylı olarak yüzde on yahut daha fazlasını temsil eden hisseleri ile bu oranın altında olsa dahi idare şurasında temsil edilme hakkı veren imtiyazlı hisselerine sahip hukuksal kişi ortaklarının, sermayesinin yahut oy haklarının direkt yahut dolaylı olarak yüzde on yahut daha fazlasım temsil eden hisseleri ile bu oramn altında olsa dahi idare konseyinde temsil edilme hakkı veren imtiyazlı hisselerine sahip ortaklarının da (a) bendinde yer alan koşulları taşımaları zaruridir.

(d) Kripto varlık hizmet sağlayıcının sermayesinin yahut oy haklarının direkt yahut dolaylı olarak yüzde on yahut daha fazlasını temsil eden hisseleri ile bu oranın altında olsa dahi idare şurasında temsil edilme hakkı veren imtiyazlı hisselerine sahip gerçek ve hukuksal kişi ortaklan ile (ç) bendinde belirtilen ortakların, (a) bendinin (5) numaralı alt bendi hariç olmak üzere, (a) bendinde belirtilen nitelikleri kaybetmeleri hâlinde, sahip oldukları hisseleri (a) bendinde belirtilen koşulları sağlayan şahıslara altı ay içinde devretmeleri gerekir. Kelam konusu mühlet içinde devredilecek hisselere düşen oy haklarının kimlerce ve nasıl kullanılacağı Şura tarafından belirlenir.

(4) Platformlar üzerinden kripto varlıkların alımp satılmasına ve birinci satış ya da dağıtımımn yapılmasına; kripto varlıkların takasına, transferine ve saklanmasına ait yordam ve asıllar Konsey tarafından düzenlenir.

(5) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bu Kanunda atıf yapılan kararlar dışında bu Kanunun başka kararlarına tabi değildir. Kanunun 35/B, 35/C ve 99/B hususlarında düzenlenip açıklık bulunmayan ya da uygulamanın yönlendirilmesi gereken konularda bu Kanunun 128 inci hususunun ikinci fıkrası kapsamında Şura düzenleyici süreçler tesis ederek ve özel nitelikli kararlar alarak uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkilidir. Kanunun 35/B, 35/C ve 99/B hususları uyarınca Şuraca bankalara yükümlülük getirecek düzenlemeler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun görüşü alınır.

(6) Sermaye piyasası araçlarına mahsus haklar sağlayan kripto varlıklara ait olarak düzenleyici süreçler tesis etmek, özel ve genel nitelikte kararlar almak ve önlem ve yaptırım uygulamak konusunda Şura yetkilidir. Konsey, sermaye piyasası araçlarına mahsus haklar sağlayan kripto varlıklar dışında, dağıtık defter teknolojisinin yahut emsal bir teknolojik altyapının geliştirilmesi suretiyle oluşturulan, kıymeti bu teknolojiden ayrıştırılamayan nitelikte olan kripto varlıkların satış ya da dağıtımının. Kanunun sermaye piyasası araçlarıyla ilgili kararlarına tabi olmaksızın platformlar nezdinde yapılabilmesi konusunda asıllar belirleyebilir. Bu asıllara tabi olacak kripto varlıkları belirleme basamağında teknik kriterler açısından kıymetlendirme yapmak üzere TÜBİTAK’tan ya da bakanlıklara bağlı, ilgili, alakalı kurum ve kuruluşlar ile başka kamu kurumlarından teknik rapor isteyebilir. Bu kapsamda bir kripto varlığın teknolojik Özelliklerinin uygun görülmesi ve bunların satış ya da dağıtımına müsaade verilmesi bunların kamuca tekeffîilü manasına gelmez. Bu kripto varlıkların satış ya da dağıtımının yapılması suretiyle halktan para toplayanlar ile bunlara fon sağlayanlar ortasındaki münasebetler genel kararlara tabidir. Bu süreçler sırasında Konseyce belirlenecek biçimde hazırlanan ve ilan edilen her türlü bilgilendirme dokümanını imzalayan gerçek ve hukuksal bireyler bu dokümanlarda yer alan yanlış, aldatıcı yahut eksik bilgilerden kaynaklanan ziyanlardan müteselsilen sorumludur.

(7) Kurum ve kuruluşların, kripto varlıklara ait olarak öbür mevzuattan kaynaklanan vazife ve yetkileri gizlidir.

(8) Bu hususun altmcı fıkrasında belirtilen nitelikteki kripto varlıklar ile 35/C hususunun ikinci fıkrasındaki temeller dâhilinde platformlarda süreç gören kripto varlıklar dışındaki kripto varlıklara bu Kanun uygulanmaz.

(9) Kripto varlıklarla yapılan her türlü sürece ait 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasımn Ki5nnetini Müdafaa Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kararları gizlidir.

(10) Kripto varhklan mevzu edinen rehin mukavelelerine, 20/10/2016 tarihli ve 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşmır Rehni Kanunu uygulanmaz.”

MADDE 4- 6362 sayılı Kanuna 35/A hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerine ve kripto varlıkların transfer ve saklamasına ait esaslar

MADDE 35/C – (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bunlarda süreç yapmak isteyen müşteriler ortasında imzalanan kontratlar yazılı formda yahut uzaktan bağlantı araçlarının kullanılması suretiyle uzaklıklı olarak ya da uzaklıklı olsun olmasın Heyetin yazılı formun yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim yahut elektronik haberleşme aygıtı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkân verecek formüller yoluyla kurulabilir ve buna ait yöntem ve asıllar Heyet tarafından belirlenir. Şura kripto varlık hizmet sağlayıcılarla müşterileri ortasında mukavelelerin düzenlenmesine, kapsamına, değiştirilmesine, fiyat ve masraflara, mukavelenin sona ermesine ve feshine ve bu kontratların içeriğinde yer alması gereken taban konulara ait belirlemeler yapabilir. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterilerine karşı sorumluluğunu ortadan kaldıran yahut sonlandıran her türlü kontrat kuralı geçersizdir. Platformlar müşterilerinin süreçlerine ait itirazlarını ve şikayetlerini faal biçimde çözecek dâhili sistemler kurmakla yükümlüdür. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar müşterilerin kimliklerini, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanım ve ilgili başka mevzuat kararları kapsammda tespit etmekle yükümlüdür.

(2) Platformlarca kendi nezdlerinde süreç görecek yahut ve birinci satış ya da dağıtımı yapılacak kripto varlıkların belirlenmesine ve bunların süreç görmesinin sonlandırılmasma ait yazılı listeleme prosedürü oluşturulması mecburî olup, bu hususta Konsey tarafından prensip ve temeller düzenlenebilir. Belirlenecek unsur ve asıllarda, TÜBİTAK’ın ya da gerekli görülen başka kurum ve kuruluşların görüşü alınarak kripto varlıkların teknolojik özelliklerine ait teknik kriterlere yer verilebilir. Bir kripto varlığın platformlarca listelenmiş olması bunların kamuca tekeffülü manasına gelmez.

(3) Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşur. Heyetçe yurt dışı piyasalarda yaygın olarak süreç gördüğü bedellendirilen ve fiyatı yurt dışı piyasalarda da oluşan kripto varlıklara ait süreçler hariç olmak üzere, platformlarda gerçekleştirilen makul ve ekonomik bir münasebetle açıklanamayan ve platform nezdindeki süreçlerin inanç, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki aksiyon ve süreçlere ait bu Kanunun 104 üncü hususu kararları uygulanır. Platformlar süreçlerin muteber, şeffaf, faal, istikrarlı, adil, dürüst ve rekabetçi bir biçimde gerçekleşmesinin sağlanması ve piyasa bozucu nitelikte hareket ve süreçlerin tespit edilmesi, önlenmesi ve tekrarlanmaması hedefiyle buyruk ve süreç temellerim belirler, bünyelerinde gerekli nezaret sistemini kurar ve her türlü önleyici önlemleri alır. Platformlar nezdlerinde gerçekleştirilen piyasa bozucu nitelikte hareket ve süreçlere ait olarak tespitleri yapmak, bu nitelikteki aksiyon ve süreçleri gerçekleştiren hesapların kısıtlanması, durdurulması ve kapatılması dâhil olmak üzere gerekli önlemleri almak ve ulaşılan tespitleri rapora bağlayarak Heyete bildirmekle yükümlüdür.

(4) Platformlar ile bunların müşterileri ortasındaki alakalar ve platformlarda gerçekleştirilen süreçler nedeniyle taraflar ortasında oluşan uyuşmazlıklar genel kararlara tabidir. Platformlara Heyet tarafından faaliyet müsaadesi verilmiş olması, süreçlerin kamunun teminatı altında olduğu manasına gelmez. Kripto varhidar bu Kanunun 82 nci unsurunda düzenlenen yatırımcı tazmin kararlarına tabi değildir.

(5) Müşterilerin kripto varlık transferlerinin gerçekleştirildiği cüzdanlara ve fon transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplara ait kayıtlar kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından inançlı, erişilebilir ve takip edilebilir formda tutulur. Tüm süreç kayıtlarının bütünlüğü, doğruluğu ve kapalılığı sağlanır. Müşterilerin kripto varlık transfer süreçlerinde Heyet ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uyulur. Bu düzenlemelerde transfer bildirilerinde gönderici ve alıcıya ait olarak yer alması öngörülen bilgi ve datalar kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından tekrar düzenlemelerde belirlenen müddetlerde inançlı bir biçimde gönderilir. Bu gayeyle dağıtık defter teknolojisi, ayrıca bağımsız bir iletileşme platformu yahut uygulama orta yüzü üzere iletileşmeye imkân veren yazılım uygulamaları ve teknolojik araçlar kullanılabilir.

(6) Platformların müşterilerine ilişkin kripto varlıkların müşterilerin kendi cüzdanlarında bulundurulması temeldir. Müşterilerin kendi cüzdanlannda bulundurmayı tercih etmedikleri kripto varlıklara ait saklama hizmetinin, Heyet tarafından yapılacak düzenleme uyarınca yetkilendirilmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun görülen bankalarca yahut Şuraca kripto varlık saklama hizmeti sunma konusunda yetkilendirilmiş başka kuruluşlarca sunulması ve müşterilere ilişkin nakitlerin bankalarda tutulması mecburidir. Heyet, her bir kripto varlık için yahut bunların dayandığı teknolojik özellikler ya da kripto varlıkların nitelik ve nicelikleri kapsamında saklama konusunda başka asıllar belirlemeye yetkilidir.

(7) Müşterilere ilişkin nakit ve kripto varlıklar, kripto varlık hizmet sağlayıcıların malvarlığından başka olup, kayıtlar da bu karara uygun olarak tutulur. Müşterilerin her ne suretle olursa olsun kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan nakit ve kripto varlıklan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının borçları nedeniyle, kripto varlık hizmet sağlayıcılarımn mal varlığı ise müşterilerin borçları nedeniyle kamu alacaklan için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati önlem konulamaz. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından müşteri nakitlerinin bankalarda tutulmasına ait olarak bu Kanunun 46 ncı hususunun yedi ve sekizinci fıkralan kripto varlık hizmet sağlayıcıları bakımından da uygulanır.

(8) Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği yapılmasına ait adap ve asıllar Şuraca belirlenir.

(9) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar yayın, ilan, reklam ve duyuruları ile her türlü ticari irtibatla ilgili olarak Şuraca belirlenen asıllara uyar.

(10) Kripto varlık hizmet sağlayıcılara icra edecekleri faaliyetleri gösteren yetki dokümanı verilir. Bankalar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun uygun görüşü aranır.”

MADDE 5- 6362 sayılı Kanunun 46 ncı unsuruna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Bankalar nezdinde tutulmakta olan müşteri nakitlerinin ilgili yatırım kuruluşu müşterileri için açılacak olan münferit hesap yahut hesaplarda, yatırım kuruluşunun kendi nakit varlığından başka olarak izlenmesi temeldir. Müşteri hesaplarımn bankalarda nemalandırılmasma ait asıllar Heyetçe belirlenir. Müşteri hesapları kredi teminatı olarak gösterilemez, bu hesaplar üzerinde yatırım kuruluşu lehine blokaj, rehin ve gibisi takyidat tesis edilemez. Bankaların bu kapsamdaki sorumluluğu yatırım kuruluşlarınca yapılan bildirimlerle sonludur. Bu hesaplarda bakiyesi yer alan müşterilerle ilgili önlem, haciz ve gibisi her türlü idari ve isimli talepler münhasıran ilgili yatırım kuruluşuna bildirilir ve yatırım kuruluşu tarafından yerine getirilir.

(8) Yatınm kuruluşlannca müşteri nakitleri için bankalar nezdinde açılan hesaplar banka muhasebesinde farklı bir hesapta izlenir. Bankalar yatırım kuruluşu müşteri nakitlerinin kaydedildiği hesaplara ait olarak Konseyce belirlenen formda ve sıklıkta Heyete bildirim yapmak zorundadır. Bu yükümlülük Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafmdan Şuraya tahsis edilen bir sistem yoluyla da yerine getirilebilir.”

MADDE 6- 6362 sayılı Kanunun 74 üncü unsurunun birinci fıkrasına “sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan Konseyce uygun görülenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile kitle fonlama platformları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 6362 sayılı Kanunun 99 uncu hususunun üçüncü fıkrası aşağıdaki formda ve dördüncü fıkrasında yer alan “Kurulun başvurusu üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ilgili internet sitesine erişimi engeller” ibaresi “internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine Heyet tarafmdan karar verilir. Karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir” formunda değiştirilmiştir.

“(3) Müsaadesiz sermaye piyasası faaliyetlerinin, internet aracılığı ile yürütüldüğü tespit edildiğinde; internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine Şura tarafından karar verilir. Karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir.”

MADDE 8- 6362 sayılı Kanuna 99 uncu unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinde uygulanacak tedbirler

MADDE 99/A – (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıların hukuka muhalif faaliyet ve süreçlerinde uygulanacak önlemler için bu Kanunun 96 ncı hususu; müsaadesiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde uygulanacak önlemler için bu Kanunun 99 uncu unsuru; müsaadesiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunanlann ilan, reklam ve açıklamaları ile her türlü ticari bağlantılarına ait olarak bu Kanunun 100 üncü unsurunun birinci fıkrası kararları uygulanır. Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de yerleşik şahıslara yönelik faaliyette bulunulması ya da Heyetçe yapılacak düzenlemeler kapsamında kripto varlıklara ait yasaklanmış bir faaliyetin Türkiye’de yerleşik şahıslara sunulması da müsaadesiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı sayılır. Yurt dışında yerleşik platformlar tarafından Türkiye’de iş yeri açılması, Türkçe internet sitesi oluşturulması, sunulan kripto varlık hizmetlerine ait olarak direkt ve/veya Türkiye’de yerleşik kişi ya da kurumlar aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunulması durumlarından rastgele birinin varlığı hâlinde faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik şahıslara yönelik olduğu kabul edilir. Faaliyetlerin Türkiye’de yerleşik şahıslara yönelik olduğunun tespitine ait ek kıstaslar Konsey tarafından belirlenebilir.

(2) Heyet, kripto varlık hizmet sağlayıcıların faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ödeme ve kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getiremediği yahut kısa müddette yerine getiremeyeceği ya da bunlardan bağımsız olarak mali yapılarımn önemli surette zayıflamakta olduğu ya da mali durumunun taahhütlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğunun tespiti hâlinde üç ayı geçmemek üzere verilecek uygun mühlet içinde mali yapılarının güçlendirilmesini istemeye ya da rastgele bir mühlet vermeksizin direkt kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini süreksiz olarak durdurmaya; faaliyet yetkilerini kaldırmaya; sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve çalışanların imza yetkilerini sımrlamaya yahut kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkra uyannca faaliyetleri süreksiz olarak durdurulan kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bu Kanunun 97 nci hususunun üçüncü fıkrası kararları uygulanır.

(3) Aşağıdaki hâllerde Heyet internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verir. Karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir.

a) Heyetçe belirlenen temellere ya da yasaklara ters olarak internet üzerinden ilan, reklam ve duyuru yapıldığına ait bilgi edinilmesi.

b) Konseyce belirlenen asıllara ters olarak kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığı ve/veya portföy yöneticiliği yapıldığına ait bilgi edinilmesi.

c) Müsaade alınmaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinin internet aracılığıyla yapıldığının Heyetçe tespit edilmesi.

(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi gizli kalmak kaydıyla, Şuraca belirlenen asıllara ters olarak internet dışındaki mecralardan ilan, reklam ve dujaıru yapıldığının tespiti hâlinde, sorumluların ilgili mevzuat uyarınca ilan ve reklamları durdurulabilir, kanuna karşıt evraklarıyla, ilan ve reklamlan toplatılabilir. Kelam konusu süreçler mahallin en büyük mülkî yönetim amirinin bildirimi üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait mevzuatta belirlenen yetkili yönetimler tarafından yerine getirilir.”

MADDE 9- 6362 sayılı Kanuna 99 uncu hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kontrolü ve uygulanacak yaptırımlar

MADDE 99/B – (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcıların Kanuna ve ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolü konusunda Kanunun 88, 89 ve 90 mcı hususları uygulamr. Kripto varlık hizmet sağlayıcıların Kanuna ve ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolünde Kanunun 88 inci unsurunun birinci fıkrası uyarınca belirlenen yetkiyi haiz olarak Şura işçisi ile birlikte kontrol faaliyeti icra etmek ya da kendi düzenlemelerinin imkân verdiği formda kontrol faaliyeti yürütenlere teknik takviye verecek formda meslek işçisi olma kaidesi aranmaksızın nezaret etmek üzere Heyetin talebi üzerine bakanlıklara bağlı, ilgili, alakalı kurum ve kuruluşlar ile öbür kamu kurumlarından bu kurum ve kuruluşların onayı ile işçi görevlendirilebilir. Bu Kanun uyarınca görevlendirilenler bakımından da Kanunun 89, 90, 111 ve 113 üncü unsurları uygulanır.

(2) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının mali kontrolü ve bilgi sistemleri bağımsız kontrolü Konseyce ilan edilen listede yer alan bağımsız kontrol kuruluşlarınca yapılır. Bilgi sistemleri kontrolüne ait ek metot ve asıllar TÜBİTAK ya da gerekli görülen öteki kurum ve kuruluşların görüşü alınarak Şuraca belirlenir. Heyet işçisi ve bu hususun birinci fıkrası kapsamında görevlendirilen başka işçi, Konseyce belirlenecek program çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak bilgi sistemleri kontrollerinin her aşamasma, denetçi bağımsızlığı prensibini zedelemeksizin izleyici sıfatı ile eşlik edebilir. Bu biçimde kontrole katılanlar bağımsız kontrol kuruluşlarının ulaştığı kontrol sonuçlanyla ilgili bir sorumluluk taşımaz ve yetkili kuruluşun bilgi birikimini şahsına yahut bir öteki yetkili kuruluşa çıkar sağlamak için kullanamaz.

(3) Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hukuka ters faaliyetleri ile nakit ödeme ve/veya kripto varlık teslim yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan ziyanlardan kripto varlık hizmet sağlayıcıları sorumludur. Zararın kripto varlık hizmet sağlayıcılarından tazmin edilememesi yahut edilemeyeceğinin açıkça muhakkak olması hâlinde; kripto varlık hizmet sağlayıcı mensupları kusurlarına ve durumun.gereklerine nazaran ziyanlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olup, şahsi sorumlulukla ilgili olarak bu Kanunun 11 O/B hususu uygulanır.

(4) Kripto varlık hizmet sağlayıcıları bilişim sistemlerinin işletilmesi, her türlü siber taarruz, bilgi güvenliği ihlalleri üzere fiillerden yahut çalışanın her türlü davramşmdan kaynaklanan kripto varlık kayıplarından 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 71 inci unsuru kapsamında sorumludur. Kayıplann kripto varlık hizmet sağlayıcılarından tazmin edilememesi yahut edilemeyeceğinin açıkça belirli olması hâlinde; kripto varlık hizmet sağlayıcı mensupları kusurlarına ve durumun gereklerine nazaran kayıplar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumlu olup, şahsi sorumlulukla ilgili olarak bu Kanunun 11 O/B hususu kararları uygulanır. Hizmet sağlayıcıların kusuru olmaksızın sunulan hizmetlerde yaşanan kesintilerden kaynaklanan, süreksiz bir müddet buyruk iletilememesi ya da işlem/transfer yapılamaması hâlleri ve gibisi hâllerde ortaya çıkan ziyanlar bu fıkra kapsamında kıymetlendirilmez.

(5) Kanunun 35/B ve 35/C unsurlarına ya da Konseyce yapılacak düzenlemelere ters fiillerde bulunanlara bu Kanunun 103 ve 105 inci unsurları uyannca idari para cezası uygulanır.

(6) Kripto varlık hizmet sağlayıcılar hakkında bu Kanunun 111, 112, 113 ve 115 inci unsurları uygulanır. Bu Kanunun 35/B hususunun altıncı fıkrası kapsamında sermaye piyasası araçlarına has haklar sağlayan kripto varlıklar dışında Şuraca temellen belirlenmesi öngörülen kripto varlıkların Kanuna ve ilgili düzenlemelere aykın formda satış ya da dağıtımının yapılması halinde Kanunun 91 ve 92 nci unsur kararlarında öngörülen önlemler uygulanabilir. Kelam konusu karşıtlıklarda Kanunun 109 uncu unsurunda öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(7) Müşterilere ilişkin nakit ve kripto varlıklara ait önlem, haciz ve gibisi her türlü idari ve isimli talepler münhasıran kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Nakit ve kripto varlıkların bilişim sistemleri vasıtasıyla sorgulanması ve elektronik ortamda haczi hakkında 2004 sayılı Kanunun 78 inci unsuru uygulanır. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Yöntemi Hakkında Kanun kararlarına nazaran takip edilecek alacaklar için de bilişim sistemleri vasıtasıyla sorgulama yapılabilir ve elektronik ortamda haciz tatbik edilebilir. Müşterilere ilişkin nakit ve kripto varlıklara isimli makamlarca el konulması hâlinde, el konulan varlıkların Konseyce yetkilendirilmiş saklama hizmeti sağlayan kuruluşlar nezdinde oluşturulan cüzdanlarda koruması için gerekli tüm süreçler isimli makamlarca tesis edilir.”

MADDE 10- 6362 sayılı Kanunun 101 inci unsurunun başlığı “Piyasa bozucu hareketler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirler” biçiminde değiştirilmiş, birinci fıkrasına “Kurul,” ibaresinden sonra gelmek üzere “104 üncü,” ibaresi ve hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Kanunun 104, 106 ve 107 nci hususları uyannca gerçekleştirilen inceleme ve kontroller kapsamında, Şuraca internet aracılığıyla yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilebilir. Bu durumda karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir.”

MADDE 11- 6362 sayılı Kanunun 103 üncü unsurunun birinci fıkrasına “bu fikranın birinci cümlesinde yer alan taban ölçüden az olmamak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “aykırılık tarihinden evvelki son” ibaresi ile fıkraya aşağıdaki cümle ve unsura aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tüzel kişiliğin niteliğine nazaran, brüt satış hasılatı ile vergi öncesi kârın belirlenmesine ait yol ve temeller Heyetçe düzenlenir.

(9) Bu unsurda ve Kanunun 104 üncü unsurunda belirtilen menfaat hesaplamalarında; kişinin menfaatin elde edilmesiyle kontaklı süreçler ve faaliyetlerde ödediği kurullar, vergiler, kredi faizleri, damşmanlık fiyatları ve Şuraca emsal kapsamda olduğu bedellendirilen başka maliyetleri dikkate alınmaksızın ve elde edilen menfaatin nakde çevrilip çevrilmediğine bakılmaksızın hesaplama yapılır. Alım satım süreçleriyle ilgili olarak yapılacak menfaat hesaplamalarında dikkate alınacak fiyatlar, maliyet metotları ile başka konulara ait temeller Konseyce belirlenir.”

MADDE 12- 6362 sayılı Kanuna 109 uncu unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti HUSUS 109/A – (1) Müsaade almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek bireyler ve hukukî şahısların yetkilileri üç yıldan beş yıla kadar mahpus ve beş bin günden on bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılırlar.”

MADDE 13- 6362 sayılı Kanuna 110 uncu unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Kripto varlık hizmet sağlayıcılarda zimmet

MADDE 110/A – (1) Kripto varlık hizmet sağlayıcı vazifesi nedeniyle kendisine tevdi edilmiş olan yahut müdafaa, saklama ve nezaretiyle yükümlü olduğu para yahut para yerine geçen evrak yahut senetleri, başka malları yahut kripto varlıkları kendisinin ya da diğerinin zimmetine geçiren kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu lider ve üyeleri ile başka mensuplan, sekiz yıldan on dört yıla kadar mahpus ve beş bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacakları üzere kripto varlık hizmet sağlayıcının zaranm tazmine mahkûm edilirler.

(2) Kabahatin, zimmetin açığa çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla işlenmesi hâlinde faile on dört yıldan yirmi yıla kadar mahpus ve yirmi bin güne kadar isimli para cezası verilir. Lakin, isimli para cezasının ölçüsü kripto varlık hizmet sağlayıcının ve müşterilerinin uğradığı zararın üç katından az olamaz.

(3) Faaliyet müsaadesi kaldırılan bir kripto varlık hizmet sağlayıcının; hukuken yahut fiilen idare yahut denetimini elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarımn, kripto varlık hizmet sağlayıcının ya da müşterilerinin kaynaklannı, her ne suretle olursa olsun kripto varlık hizmet sağlayıcının emin bir formda çalışmasım tehlikeye düşürecek formda direkt yahut dolaylı olarak kendilerinin yahut diğerlerinin menfaatlerine kullandırmak suretiyle, kripto varlık hizmet sağlayıcıyı yahut müşterilerini ziyana uğratmalan zimmet olarak kabul edilir. Bu fiilleri işleyenler hakkında on iki yıldan yirmi iki yıla kadar mahpus ve yirmi bin güne kadar isimli para cezasına hükmolunur; lakin, isimli para cezasının ölçüsü kripto varlık hizmet sağlayıcının ve müşterilerinin uğradığı zararın üç katından az olamaz. Ayrıyeten, meydana gelen zararın müteselsilen ödettirilmesine karar verilir.

(4) Soruşturma başlamadan evvel, zimmete geçirilen para yahut para yerine geçen evrak yahut senetlerin, öteki mallann yahut kripto varlıkların motamot iade edilmesi yahut uğranılan zararm büsbütün tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

(5) Kovuşturma başlamadan evvel, istekli olarak, zimmete geçirilen para yahut para yerine geçen evrak yahut senetlerin, öteki malların yahut kripto varlıkların motamot iade edilmesi yahut uğranılan zararın büsbütün tazmin edilmesi hâlinde, verilecek cezanın yansı indirilir. Bu durumun karardan evvel gerçekleşmesi hâlinde, verilecek cezanın üçte biri indirilir.

(6) Zimmet kabahatinin konusunu oluşturan para yahut para yerine geçen evrak yahut senetleri yahut öteki malların yahut kripto varlıkların cürmün işlendiği tarihteki pahasının azlığı nedeniyle verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir.

(7) Bu hususun uygulanmasında denetim 5411 sayılı Kanunun 3 üncü hususunda tanımlanan denetimi tabir eder.”

MADDE 14- 6362 sayılı Kanuna 110 uncu unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“Kripto varlıklara ait şahsi sorumluluk

MADDE 110/B – (1) Kripto varlık hizmet saglayıcımn bu Kanunun 110/A hususu kapsamında zimmet sayılan karar ve süreçler gerçekleştirdiği tespit edilen yönetim kurulu lider ve üyeleri, başka mensupları, hukuken yahut fiilen idare yahut denetimini elinde bulundurmuş olan gerçek kişi ortaklarımn müşterilere verdikleri ziyanla sımrlı olarak zimmete geçirildiği tespit edilen fiyattan öncelikli olarak karşılanmasını sağlamak hedefiyle şahsi sorumluluklan yoluna gidilerek, Konseyin talebi üzerine direkt şahsen iflaslarına mahkemece karar verilebilir. Bu karar ve süreçler üçüncü şahıslara menfaat temini hedefiyle yapıldığı takdirde, menfaat temin eden şahıslar hakkında da temin ettikleri menfaat üzerinden uygulanır. Haklarında şahsi iflas kararı verilenlerin faallerinden nakit olanlar direkt doğruya, olmayanlar ise paraya çevrilmek suretiyle, müşterilerin zararlarımn ödenmesinde kullamlır. Etkinlerden öncelikle müşteri ziyanları ödenir. Müşteri zararlarımn tamamının karşılanamaması hâlinde garameten ödeme yapılır. Müşteri ziyanları büsbütün karşılandıktan sonra artan kısım haklarında şahsi iflas kararı verilenlere iade edilir. Bu husus kararına nazaran iflası istenenler hakkında mahkemece 2004 sayılı Kanunun 257 nci ve izleyen hususları kararları uygulanır.”

MADDE 15- 6362 sayılı Kanuna 115 inci hususundan sonra gelmek üzere aşağıdaki unsur eklenmiştir.

“Kripto varlıkların zimmet cürmüne özel soruşturma usulü

MADDE 115/A – (1) Bu Kanunun 110/A hususunun üçüncü fıkrasında belirtilen cürümden ötürü soruşturma ve kovuşturmalar Heyetin yazılı bildirimi üzerine yahut gecikilmesinde sakınca görülen hâllerde re’sen Cumhuriyet savcılarınca yapılır ve Konsey haberdar edilir. Müracaat üzerine kamu davası açılması hâlinde iddianamenin kabulü ile birlikte, bir örneği Heyete bildiri edilir ve Şura tıpkı vakitte katılan sıfatını kazanır.

(2) Bu hususun birinci fıkrası uyarınca başlatılan soruşturmalar sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirse, bu karar ilgisine nazaran Konseye ve soruşturmanın tarafı ilgililere bildiri edilir. Konsey ve ilgililer kendisine bildiri edilen bu kararlara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa nazaran itiraza yetkilidir. Kamu davası açılması hâlinde, iddianamenin bir örneği Konseye bildirim edilir.

(3) Bu Kanunda tammlanan zimmet kabahatine ilişkin davalar, fiilin işlendiği yerin bağlı olduğu ilin ismiyle anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Yargıçlar ve Savcılar Kurulunca bu cins hatalara bakmak üzere o yerlerdeki başka ağır ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir.

(4) Bu Kanunun 110/A unsurunun üçüncü fıkrası kapsamına giren kabahatlerin soruşturma ve kovuşturmalarında 5411 sayılı Kanunun 166 ncı unsurunda yer alan kararlar tatbik olunur.

(5) Bu Kanunun 110/A unsurunda yazılı hatalardan ötürü mahkûm olanlar, Hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği yahut bu borçlar ve tazminatlar malvarlıklarından tahsil olunamadığı sürece, bunlar hakkında şartlı salıverilme kararları uygulanmaz.

(6) Bu Kanunun 110/A hususunda tammlanan cürüm bakımından, 5271 sayılı Kanımun 128 inci unsurunda yer alan el koyma ve 133 üncü unsurunda yer alan şirket idaresi için kayyım tayini önlemlerine ait kararlar uygulanabilir.”

MADDE 16- 6362 sayılı Kanunun 130 uncu hususunun dördüncü fikrasmdan sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiş ve öbür fikralar buna nazaran teselsül ettirilmiştir. “(5) Her yıl platformlarm bir evvelki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri Konsey, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın Mayıs ayı sonuna kadar ödenerek gelir olarak kaydedilir. Bu fıkraya nazaran yapılacak tahakkuk ve ödemelerle ilgili öbür asıllar Heyetçe belirlenir.”

MADDE 17- 6362 sayılı Kanuna aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“Kripto varlık hizmet sağlayıcılara ait geçiş hükümleri

GEÇİCİ UNSUR 11 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kripto varlık hizmet Bağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde, Heyetçe belirlenecek evraklarla Şuraya müracaatta bulunarak, Kanunun 35/B ve 35/C hususları kararları uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemelerde öngörülecek koşulları sağlayarak faaliyet müsaadesi almak üzere gerekli müracaatları yapacaklarına yahut müşteri hak ve menfaatlerini ziyana uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklanna ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerine dair bir beyan sunmak zorundadır. Kanunun yürürlüğü sonrasında faaliyete başlamak isteyenler faaliyetlerine başlamadan evvel Konseye müracaatta bulunarak ikincil düzenlemelerde öngörülecek koşulları sağlayarak faaliyet müsaadesi almak üzere gerekli başvurulan yapacaklarını beyan ederler. Bu fıkra kapsamında Konseye yapılan müracaatlar Heyet internet sitesinde ilan edilir. Tasfiye olacak kuruluşlar bu durumu internet sitelerinde duyururlar, ayrıyeten müşterilerine elektronik posta, kısa bildiri, telefon ve gibisi bağlantı araçları ile bildirirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında Kanunun 99/A ve 109/A hususu kararları uygulanabilir. Tasfiyeye gitmeyi tercih eden ya da belirlenen müddet içerisinde Heyete müracaat yapmayan kuruluşlarda hesapları bulunan müşterilerin transfer taleplerinin yerine getirilmemesi 109/A hususu kapsamında müsaadesiz hizmet sağlayıcılığı faaliyeti kabahatini oluşturur. Bu transfer talepleriyle ilgili ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda genel kararlar uygulanır.

(3) Bu Kanun uyarınca Heyetçe çıkarılacak ikincil düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra, birinci fıkrada belirtilenler dışındaki kuruluşlar faaliyet müsaadesi almaksızın faaliyete başlayamaz, birinci fıkra kapsamında faaliyette bulunan kuruluşlar da ikincil düzenlemede belirtilecek müddet içerisinde Konseye faaliyet müsaadesi müracaatında bulımurlar. İkincil düzenlemelerin yayımlanmasıyla birlikte Konsey birinci fıkra kapsamında faaliyet gösteren kuruluşların yetkilendirilme süreçlerinin tamamlanması için bir mühlet belirleyerek, bu mühlet içerisinde yetki dokümanı alamayan kuruluşların faaliyetlerini sonlandırmalarım isteyebilir. Heyet belirlediği müddetleri uzatabilir. Bu fıkra kararlarına alışılmamış hareket edenler hakkında Kanunun 99/A ve 109/A hususu kararları uygulanır.

(4) Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar Kanunun 99/A hususunun birinci fıkrasında belirtilen formdaki Türkiye’de yerleşik şahıslara yönelik faaliyetlerini Kanunim yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandırır.

(5) Müşterilerin kripto varlıkları nakde yahut nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine ve kripto varlıkların transferinin gerçekleştirilmesine imkân veren Türkiye’de yerleşik ATM ve gibisi elektronik süreç cihazlarımn faaliyetleri Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandırılır, faaliyetini sonlandırmayan ATM’ler mahallin en büyük mülkî yönetim amirinin bildirimi üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait mevzuatta belirlenen yetkili yönetimler tarafından kapatılır. Faaliyette bulunmaya devam edenler ve buna imkân sağlayanlar hakkında Kanunun 99/A ve 109/A hususu kararları uygulanır.

(6) Bu Kanunun 130 uncu hususu uyarınca platformlann gelirleri üzerinden Şura ve TÜBİTAK bütçesine gelir kaydedilmesi uygulaması 2024 gelirleri üzerinden 2025 yılında uygulanmaya başlanır.

(7) Kanunun 35/B ve 35/C unsurları uyarınca çıkarılacak ikincil düzenlemeler, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.”

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Kanun kararlarını Cumhurbaşkam yürütür.

Karara buradan ulaşılabilir

E-bültene Abone Ol Merak etmeyin. Spam yapmayacağız.
Yazar

Weboo günden güne büyüyen bir teknoloji bloğudur.

İlgili Yazılar
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hızlı yorum için giriş yapın.

Başka Yazı Yok

Kayıt Ol

Zaten üye misiniz? Giriş Yap

Giriş Yap

Henüz üyeliğiniz yok mu? Kayıt Ol

close
Abone Ol !